Política de privacitat

Ambesk Projectes informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollits per a la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, Ambesk Projectes garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per al qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L´ús d´aquesta web implica l´acceptació d´aquesta política de privacitat.

Recollida, finalitat i tractaments de dades
Ambesk Projectes té el deure d'informar als usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es puguin dur a terme, ja sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o emplenant els formularis inclosos al lloc web. En aquest sentit, Ambesk Projectes serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Alhora, Ambesk Projectes informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: l'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió a l'agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.
Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web d'Ambesk Projectes, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per Ambesk Projectes.

Comunicació d'informació a tercers
Ambesk Projectes informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb excepció que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest darrer cas, només es portarà a terme la cessió de dades al tercer quan Ambesk Projectes disposi del consentiment exprés de l’usuari.

Drets dels usuaris
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix als interessats la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les dades personals.

Mentre les dades de l'usuari són objecte de tractament per part d'Ambesk Projectes, els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb allò previst a la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari s'haurà de dirigir mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a l'adreça següent: Ambesk Projectes, C/ Can Bernat 14, Polígon Industrial Torrent d'en Puig , 08358 Arenys de Munt, Barcelona. Aquesta comunicació ha de reflectir la informació següent: nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L'exercici de drets l'ha de fer el mateix usuari. Això no obstant, poden ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, cal aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.